A. M. D. G. A Maria sis mihi propitia, In Civitatem Bononiae ob instauratam An. 1859 libertinorum seditionem septennio debacchantem

604272a7c812c500080a2069

A. M. D. G. A Maria sis mihi propitia, In Civitatem Bononiae ob instauratam An. 1859 libertinorum seditionem septennio debacchantem

 Genera il pdf
Inventario
CatMat 748

Notizie storico artistiche

Collocazione precedente